[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [13]

นายเทพพรักษ์ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเทพพรักษ์ พันธ์อินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายดง
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายเทพพรักษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเทพพรักษ์ พันธ์อินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายดง
จังหวัด เพชรบูรณ์


ส.อ.เกรียงไกรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ส.อ.เกรียงไกร ทิมหิราช
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายเสวียนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเสวียน ทรัพย์เอี่ยม
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นางละยองขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางละยอง ทรัพย์เอี่ยม
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย จักรกริชขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย จักรกริช แง้นกลางแด้น
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย จักรกริชขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย จักรกริช กองอาสา
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย สุระพลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย สุระพล ทับทิมทอง
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นางนุสราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนุสรา เพิ่มพูล
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย สากลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย สากล ม่วงเพชร
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายอนุวรรธน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอนุวรรธน์ เยี่ยมแสงทอง
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย บุญรอดขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย บุญรอด ดำหริ
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายอนุวรรธน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอนุวรรธน์ เยี่ยมแสงทอง
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย ระวีทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ระวี บุญยืด
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย สวาททีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย สวาท พลรักษ์
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายเพิ่มเขตุขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย บุญมาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย บุญมา เวสา
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายมนัสขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมนัส ฤกษ์ตรี
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย อนันต์ทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย อนันต์ เวสา
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายบรรจงขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบรรจง คุ้มเลา
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายทรัพย์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายทรัพย์ บัวกองท้าว
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายธำรงI wish His Majesty good health

longeviry and happiness
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายธำรง เศษสูงเนิน
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นาย นรธนI wish His Majesty The King a continue

and long prosperous
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย นรธน ทวีผล
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นางสุธีทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสุธี ต้นสกุล
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายสุวรรณ์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุวรรณ์ ประมายะ
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์


นายวิมาลขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิมาล ต้นสกุล
เทศบาลตำบล โคกสะอาด
จังหวัด เพชรบูรณ์

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
319
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร