///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 5092  ตอบ 16  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2226  ตอบ 2  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 10703  ตอบ 39  
 
 
ทต.บัววัฒนา รบกวนสอบถามค่ะ (16 มี.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.สามแยก  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.สามแยก  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลบัววัฒนา (20 ก.พ. 2560)    อ่าน 1650  ตอบ 5
อบต.นาสนุ่น ติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพ (16 ก.พ. 2560)    อ่าน 477  ตอบ 5
อบต.ระวิง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 5092  ตอบ 16
อบต.ท้ายดง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริกา (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 5350  ตอบ 4
ทต.บัววัฒนา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 ก.พ. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง สอบถามตำแหน่งว่าง (นักพัฒนาชุมชน) (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 578  ตอบ 1
 
 
ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560-2562 [ 1 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยบง บ้านเมตตา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้่านกลาง อ [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยแสนงา บ้านน้ำหลุม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกลา [ 23 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาสนุ่น [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบัววัฒนา ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล รูปตัวยู (ฝาเหล็ก) ถน [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์หน้าศาลห้วยตะคล้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโค [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด โครงการขุดคลองระบายน้ำหลังเทศบาลตำบลโคกสะอาด หมู่ที่ 3 [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสสร้างอาคารสำหรับงานขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหว [ 22 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
 

 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารฯ [ 22 มี.ค. 2560 ]     
พระราชกฤษฎีกาค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2560 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
ขอส่งหนังสือมาตรการดำเนินงานศพด ของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 22 มี.ค. 2560 ]     
แผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน [ 22 มี.ค. 2560 ]     
พช 0023.5/ว1268 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 21 มี.ค. 2560 ]     
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2560 [ 20 มี.ค. 2560 ]     
การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 17 มี.ค. 2560 ]   
4-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
3-โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 [ 16 มี.ค. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553