///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


โครงการอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองวิเช [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 19 


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 19 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 64 


พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 19 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3775  ตอบ 15  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 187  ตอบ 2  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7854  ตอบ 39  
 
 
อบต.บ้านกลาง สอบถามตำแหน่งว่าง (นักพัฒนาชุมชน) (8 ม.ค. 2560)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร iCare Seniors Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา (24 ธ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ไฟฟ้า (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 3775  ตอบ 15
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเสียงตามสายของเทศบาลตำบลซับสมอทอด (3 ธ.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ สอบถามเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของไฟฟ้า (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 187  ตอบ 2
อบต.สามแยก  ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ท่าพล น้ำเเล้ง (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 255  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ โทรศัพท์ อบต.ห้วยใหญ่ไม่มีคนรับสาย (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 2
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
ร่วมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 96 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ท้ายดง ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสด ด้วยวิธีการทา [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านติ้ว กิจกรรมวันเด็ก [ 20 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายดง ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลท [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้ายดง ประกาศการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำ [ 19 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาสนุ่น พิธิเปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ตำบลนาสนุ่น [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
ทม.วิเชียรบุรี เรื่อง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนบวงสรวง [ 18 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายป่าขนุนจุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท 2016 ไปทางบ้า [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
 
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
 

 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา [ 19 ม.ค. 2560 ]     
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวนครบาลประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]     
พช0023.3/ว202 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะ [ 17 ม.ค. 2560 ]     
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง(INFO) [ 13 ม.ค. 2560 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส2 (มค-มีค 2560) [ 13 ม.ค. 2560 ]   
แผนปฏิอบัติการประเทศไทยไร้ขยะ [ 13 ม.ค. 2560 ]   
พช 0023.5/ว138 ลว 12 มค.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่2 [ 13 ม.ค. 2560 ]   
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื [ 13 ม.ค. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553