ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


วันเด็ก2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 4985  ตอบ 33  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 922  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 159  ตอบ 0  
 
 
ทต.บัววัฒนา สอบถามเกี่ยวการศึกษาดูงาน (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ซับไม้แดง เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ม.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รับโอนนิติกรไหมครับ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 166  ตอบ 1
อบต.นาสนุ่น ติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพ (6 ม.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ อยากทราบจำนวนของผู้สูงอายุที่อ.หนองไผ่ทั้งหมดเลยค่ะ (4 ม.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหน่อยครับท่านนายก พวกเผาถ่าน ตอนกลางคืน คิดถึงคนส่วน (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ของดีเพชรบูรณ์ ไปมาหรือยัง (14 ธ.ค. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 11
อบต.ชอนไพร สอบถามตำแหน่งงานว่างของ อบต.ค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 358  ตอบ 4
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 4985  ตอบ 33
 
 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทม.วิเชียรบุรี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทม.วิเชียรบุรี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายดง [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเหมือง สายนานายจา หมู่ 10 ตำบลท้ายดง [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี วันเด็ก2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทม.วิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อปพร.จังหวัดระยอง [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทม.วิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งบัว จ.นครปฐม [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทม.วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำรา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.ชอนไพร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วิธีถมดินพร้อมดินลูกรังบดทับ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ชอนไพร สอบราคาซ่อมแซมถนนโดยใช้วิธีถมดินพร้อมดินลูกรังบดทับถนนภายใน สปก. หมู่ที่ 6 บ้านค [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
 
การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว204  [ 30 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายลงทุน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว0607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
 
 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553