ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ /// ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ///
 


กิจกรรมชุมชนเสลินก้าวหน้า น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 19 


เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 9 


งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ร่วมกิ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
อยากทราบ ชื่อเลขที่อยู่ (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 1  
สมัครงาน (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 1626  ตอบ 10  
อยากทราบ ชื่อเลขที่อยู่ (13 ก.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0  
 
 
อบต.ชอนไพร เผาถ่านและกลิ่นขี้หมู (1 ธ.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสารธาณะ (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ขอให้นายกช่วยจัดการเรื่องเสียงดังให้ที (22 พ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.หินฮาว เรียนนายก อบต หินฮาว (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่ แจ้งไฟฟ้าเสีย (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา อยาก รู้ ครับใคร เรื่องขุดสระ (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 105  ตอบ 1
ทต.ซับสมอทอด รับสมัครครูจำนวน 2 อัตรา (8 พ.ย. 2558)    อ่าน 435  ตอบ 2
อบต.นาสนุ่น ติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพ (6 พ.ย. 2558)    อ่าน 172  ตอบ 4
อบต.ชอนไพร อยากย้ายลงใกล้บ้านค่ะ (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 138  ตอบ 8
อบต.นาสนุ่น รับสมัครงาน บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด(ใกล้บ้านหนองสรวง ต.ศิลาทิพย์) (31 ต.ค. 2558)    อ่าน 177  ตอบ 1
 
 
ขอความอนุเคราะห์แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
BIKE FOR DAD [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมโครงการตรวจคัดกรองมวลกระดูก [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 88 พรรษามหาราชา ประจำปี 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หล่มเก่า ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ของ องค์กา [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หล่มเก่า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(บริเวณหน้าโรงเรียนหินกลิ้ง-หน้าบ้า [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.นาสนุ่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดกู้ชีพ) อบต.นาสนุ่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับไม้แดง กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกล้วย ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายดงขุย - บ้านโคกหนองจอก หมู่ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมชุมชนเสลินก้าวหน้า น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 19 
ทม.วิเชียรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/ว2593 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/19804-19875 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2558 ]
การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2606  [ 1 ธ.ค. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอให้จัดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ สบศ.4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2596  [ 30 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553