ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 37 


เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีดำเนินกิจกิจกรรมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เนื่องใน [ 8 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 46 


ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 4838  ตอบ 33  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 837  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 130  ตอบ 0  
 
 
อบต.ชอนไพร ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหน่อยครับท่านนายก พวกเผาถ่าน ตอนกลางคืน คิดถึงคนส่วน (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ของดีเพชรบูรณ์ ไปมาหรือยัง (14 ธ.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 11
อบต.ชอนไพร สอบถามตำแหน่งงานว่างของ อบต.ค่ะ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 315  ตอบ 4
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 4838  ตอบ 33
อบต.ศรีมงคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนว่างไหมคะ (2 ธ.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง การจัดเก็บขยะในต.บ้านกลาง ?? (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร เดือดร้อนจากการเผาขยะ เหม็นมากๆ ทั้งกลิ่นถุง กลิ่นควันคุ้งไปบรรยาการเสีย . เดือด (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 2
อบต.หนองไผ่ หาทีพัก โฮมสตย์ ใครมีฝากด้วยครับ (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รับโอนนิติกรไหมครับ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
ทต.โคกสะอาด ประชากร (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 1
 
 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 24 [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกลาง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ในวันกีฬาแห่งชาติ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทม.วิเชียรบุรี แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีมงคล กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ประจำปี 2558 [ 18 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท้ายดง โครงการท้ายดงร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวั 87 พร [ 17 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชอนไพร แผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ด [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.ชอนไพร จัดโครงการมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดวันที่ 14-16 ธันวาคม 2557 [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ห้วยใหญ่ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 2275 สายห้วยแห [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.ซับสมอทอด พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย [ 15 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
 
 
 
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553