///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 4 


ประธานเปิดงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 


เปิดงานประชุมสมาคม ชาวนาชาวไร่ ประเทศไทย [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 20 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 5894  ตอบ 36  
อยากทราบ ชื่อเลขที่อยู่ (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 98  ตอบ 1  
สมัครงาน (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 1853  ตอบ 10  
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ ช่างไฟฟ้ารับไหมครับ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 5894  ตอบ 36
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 1164  ตอบ 18
ทต.ซับสมอทอด หนังสือหลวงพ่อผองวัดพรหมยามเปิดตัวแล้ว (22 ม.ค. 2559)    อ่าน 5213  ตอบ 18
ทต.บัววัฒนา มี เปิดสอบ สถาปนิก หรือ นายช่าง เขียนแบบ บ้างรึป่าวครับ (20 ม.ค. 2559)    อ่าน 162  ตอบ 4
อบต.ท้ายดง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริกา (18 ม.ค. 2559)    อ่าน 1861  ตอบ 3
อบต.บ้านกล้วย สอบถาม (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 128  ตอบ 1
ทต.ซับสมอทอด การสมัครเรียนสำหรับเด็กเล็ก (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.ท่าพล เว็บไซต์ อบต.ท่าพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ม.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ซับไม้แดง เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 303  ตอบ 2
 
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคในฤดูหนาว เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
ขอความอนุเคราะห์แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 95 
BIKE FOR DAD [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 123 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทม.วิเชียรบุรี [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 10 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องกำหนดสมัญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2 [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร แจ้งการโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตำบลชอนไพร [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดการประชุมสภาสมัยส [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ชอนไพร งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจงานโครงการตำบลละ5ล้าน [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีมงคล โครงการธนาคารขยะตำบลศรีมงคล [ 8 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.โคกสะอาด สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.59 (แบบ สขร.) [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านติ้ว ประชุมคณะกรรมการสอบราคาที่ดินข้างเคียงและต่อรองราคา [ 5 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553