///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


เข้าร่วมเป็นเกียรติมาเป็นประธานโครงการโรงเรียนสุขภาพฟันดี [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 10 


เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 


ร่วมโครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 20 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 11 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2896  ตอบ 12  
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ขอบพระคุณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (9 มี.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 0  
 
 
อบต.ศรีมงคล สอบถามปีนี้จัดบอลปะคับ (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง ขอรับฟังความคิดเห็นในการ ก่อสร้างโรงงานยางพาราในตำบลบ้านกลางครับ (27 มิ.ย. 2559)    อ่าน 56  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2896  ตอบ 12
อบต.หล่มเก่า สอบถามตำแหน่งว่าง (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2134  ตอบ 18
อบต.บ้านติ้ว ตามหาคน (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ช่วยชี้แจงเรื่องการจัดการขยะของอบต.บ้านกลางทีครับ (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 291  ตอบ 1
อบต.ท่าพล  ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยครับ (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ขอทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำสำหรับทำเกษตรของ ห้วยใหญ่ (30 พ.ค. 2559)    อ่าน 82  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยครับ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.ท่าพล ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยครับ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
ขอเชิญชวนสวมเสื้อโทนเหลืองเนื่องในวันเฉลิมฉลองเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 57 
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 43 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสะอาด ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสะอาด ม.3 ตำ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บนำ้ขนาดบรรจุ2,000 ลิตร จัดบ้านนายเสถียร ทองสุขดี ม.10 [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บัววัฒนา เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ประสบวาตภัย [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู(ฝาเหล็ก)ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบ้านนางสาวเข็มทอง บุญงาม ถึงบ้านนายบุญเพิ่ม ศิร [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายกลุ่มบ้านนายธงชัย บุญเปี่ยม เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เ [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.บัววัฒนา แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัด [ 27 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 52 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
 
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553