///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 5705  ตอบ 18  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2330  ตอบ 2  
ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำ (7 พ.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0  
 
 
ทต.บัววัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลบัววัฒนา (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 1811  ตอบ 7
อบต.บ่อรัง เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง บริหารกันอย่างไร (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (6 ก.ค. 2560)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 1
อบต.ศรีมงคล เรียนขายของออนไลน์หลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวสอนขายสินค้าจากประสบการณ์การขายของออนไ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 5705  ตอบ 18
อบต.ระวิง ทดสอบ (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 69  ตอบ 1
 
 
แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ.2560-2562 [ 4 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 64 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 190 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.หล่มเก่า การเปิดเผยราคากลางและการการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ด [ 20 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเษตร หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายดง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. , ลาน คสล. รอบตลาดสด [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบรรจง วิไลทอง ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.พุขาม ประกาศการใช้ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารและกั้นห้องกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หินฮาว โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (ที่ดินนางพื้น แก้วโยน) หมู่ที่ 10 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (ที่ดินนางเบี่ยง ทองแจ่ม) หมู่ที่ 8 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (ที่ดินนางก่าย อินสารจร) หมู่ที่ 7 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.หินฮาว โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (ที่ดินนายสัญชัย กินา) หมู่ที่ 6 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร (ที่ดินนางสนัด วันพฤติ) หมู่ที่ 5 [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]
การมอบอำนาจกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1634  [ 18 ส.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1624  [ 17 ส.ค. 2560 ]
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
แจ้งแก้ไขรายละเอียดการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2560 ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว1572  [ 17 ส.ค. 2560 ]
 

 
 
ซักซ้อมถามของผู้บริหาร อปท. จากการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงใหาดไท [ 18 ส.ค. 2560 ]     
ขอความร่วมมือตอบแบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  [ 18 ส.ค. 2560 ]     
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหา [ 17 ส.ค. 2560 ]     
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี  [ 16 ส.ค. 2560 ]     
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561  [ 16 ส.ค. 2560 ]     
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560  [ 16 ส.ค. 2560 ]     
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาตามปรัญาของเศรษฐกิจฯ แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับ [ 11 ส.ค. 2560 ]   
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯลฯ  [ 11 ส.ค. 2560 ]   
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 11 ส.ค. 2560 ]   
การรายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  [ 11 ส.ค. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553