เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 9 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำแถวสองเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2 [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 115 


หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 1 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (30 พ.ค. 2557)    อ่าน 4180  ตอบ 30  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 445  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0  
 
 
อบต.ซับพุทรา อบต.ซับพุทรา มีที่พักให้พนักงาน ข้าราชการไหมค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.นาสนุ่น เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด  เหรียญรุ่นแรก *เนื้อมหาชนวน* หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย จ.เพชรบูรณ์ ดุเอาเถิด (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 4
อบต.หล่มเก่า เหรียญทองคำ รุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย พระทองคำ นครพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูร (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 4
อบต.บ้านกลาง ช่วยชี้แจงเรื่องการจัดการขยะของอบต.บ้านกลางทีครับ (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ประวัติหมู่บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่5 (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.นายม Hello (14 มิ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.หล่มเก่า สอบถามตำแหน่งว่าง (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1356  ตอบ 17
ทต.บัววัฒนา ต้องการขอแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบัววัฒนา (12 มิ.ย. 2557)    อ่าน 258  ตอบ 2
อบต.นาเกาะ เรียนสอบถามตำแหน่งว่าง (จนท.วผ.) (11 มิ.ย. 2557)    อ่าน 142  ตอบ 1
 
 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ประชาคมอาเซียน [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
ความรู้ในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก [ 27 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 84 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย ส [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ คือ ถังขยะ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.นาสนุ่น หน่วยทหารเข้าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ คสช.ให้กับบุคลากรของ อบต.นาสนุ่น [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทม.วิเชียรบุรี ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หินฮาว งานรวมฮัก ร่วมแฮง กินข้าวแลงนำกัน [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ซับสมอทอด ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๔ รายการ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสอบราคาารจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมออุไร [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมออ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 4 ก.ย. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553