ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 


การดำเนินโครงการผักปลอดสารพิษ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 50 


โครงการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 4738  ตอบ 32  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 783  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านกลาง การจัดเก็บขยะในต.บ้านกลาง ?? (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร เดือดร้อนจากการเผาขยะ เหม็นมากๆ ทั้งกลิ่นถุง กลิ่นควันคุ้งไปบรรยาการเสีย . เดือด (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 4738  ตอบ 32
อบต.หนองไผ่ หาทีพัก โฮมสตย์ ใครมีฝากด้วยครับ (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รับโอนนิติกรไหมครับ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.โคกสะอาด ประชากร (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 737  ตอบ 9
ทต.ซับสมอทอด รบกวนขอแบบฟอร์มการสมัครประกวดนางนพมาศ 2557 (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีกรอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือไม่ค่ะ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ ขอรายชื่อวัดและโรงเรียนในตำบลห้วยใหญ่ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
 
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมงานบวงสรวจเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ โครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีมงคล ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันพริกเผ็ดศรีมงคล ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.นาสนุ่น ประกาศรับสมัครงาน [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หล่มเก่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน อบต. หล่มเก่า [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ศรีมงคล ประกาศสอบราคาจ้างจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีง [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ซับไม้แดง [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.หล่มเก่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านพรวน – โรงเร [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.หล่มเก่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหล่มเก่า [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
 
 
 
[ 26 พ.ย. 2557 ]     
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553