///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมประชาคมแผนพัฒนาสามปีและการจัดทำแผนชุมชน [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 6804  ตอบ 36  
อยากทราบ ชื่อเลขที่อยู่ (15 ต.ค. 2558)    อ่าน 282  ตอบ 1  
สมัครงาน (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 2447  ตอบ 10  
 
 
อบต.ท่าพล น้ำเเล้ง (6 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ โลตัสที่จะเปิดใหม่ ในตลาดซับสมอทอดครับ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 1288  ตอบ 7
อบต.บ้านไร่ อยากโอนย้ายกลับบ้าน (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 658  ตอบ 1
ทต.บัววัฒนา สอบถาม เรื่อง ขึ้น สปก ขอคำตอบครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 85  ตอบ 2
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 78  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง น้ำปะปาบ้านน้ำหลุมไม่ไหล (15 มี.ค. 2559)    อ่าน 168  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่ ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (14 มี.ค. 2559)    อ่าน 182  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด อากาศเป็นพิษ! (11 ก.พ. 2559)    อ่าน 145  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ช่างไฟฟ้ารับไหมครับ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 185  ตอบ 0
 
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคในฤดูหนาว เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 239 
ขอความอนุเคราะห์แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 259 
BIKE FOR DAD [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 361 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมช่วยเหลือเหตุวาตภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชอนไพร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมงานไฟฟ้าสาธารณะ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชอนไพร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านติ้ว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้ิว ร่วมรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 2 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศราคากลางโครงการชุดโคมไฟส่องถนนโซล่าเซลล์ LED หมู่ที่ 7,9 และ 12 ตำบลบ้าน [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.บัววัฒนา เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (บริเวณข้างโรงสีข้าวชุมชน) หมู่ที่ 5 [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 27 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมประชาคมแผนพัฒนาสามปีและการจัดทำแผนชุมชน [ 27 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553