///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
แจ้งไฟทางขัดข้อง (10 ก.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0  
สมัครงาน (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 5188  ตอบ 17  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2294  ตอบ 2  
 
 
อบต.ท้ายดง อัพเดตข้อมูลต่างๆ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด รับถ่ายภาพมุมสูง (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 3
อบต.ชอนไพร ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา (12 เม.ย. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.พุขาม เว็บไซต์ อบต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 เม.ย. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (28 มี.ค. 2560)    อ่าน 5188  ตอบ 17
ทต.บัววัฒนา ทำงานกันกี่โมงครับ โทรไป 9.00-10.00น ยังไม่รับสาย (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา รบกวนสอบถามค่ะ (16 มี.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.สามแยก  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.สามแยก  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลบัววัฒนา (20 ก.พ. 2560)    อ่าน 1673  ตอบ 5
 
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ฉบับที่ 2) [ 28 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560-2562 [ 1 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านดงหลง หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายดง [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้าทุ่งนางาม หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายดง [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.พุขาม ประกาศการใช้ราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกสง่า [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.นาสนุ่น กิจกรรม ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน อำเภอศรีเทพ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อขอพร นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรม \\\"วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐\\\" [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองกลุ่มบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 2 [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.พุขาม อบต.พุขาม จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 [ 25 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ตามมาตรา 99 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว815  [ 21 เม.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0808.2/4342-4391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว811  [ 20 เม.ย. 2560 ]
 

 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติของ ขรก. พนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท. [ 24 เม.ย. 2560 ]     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ของโรงงานยา [ 20 เม.ย. 2560 ]     
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา ขรก. รุ่น 13 [ 20 เม.ย. 2560 ]     
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มค-มี.ค 2560) [ 20 เม.ย. 2560 ]     
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ฯ [ 20 เม.ย. 2560 ]     
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่าย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
พช 0023.5/ว173 สินเชื่อโปรโมชั่นพิเศษผ่อนปรนเครดิต [ 18 เม.ย. 2560 ]   
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 18 เม.ย. 2560 ]   
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553