เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ที่ผ่านการอบรมโคร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 32 


การประชุมประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 


วัันแม่แห่งชาติ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4385  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 573  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 0  
 
 
อบต.หนองไผ่ ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด หางานตรังอะไรที่แต่งเติม เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรนำมาใช้ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 143  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอ ทราบ ว่าทำไม เราไม่สามารถ ขอ นส3. หรือ ฉโหนดได้ครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 4
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4385  ตอบ 31
อบต.หินฮาว ช่วยทำประปาหมู่บ้านและซ่อมถนนที่ชำรุดมานานให้ด้วยครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 555  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 10512  ตอบ 41
อบต.หนองไผ่ ติ ชม (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง บ่อน้ำมันร้อนๆจ้า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 639  ตอบ 5
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.นาสนุ่น โครงการสายใยผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ซับสมอทอด อุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมควบคุมโรคไม่ติดต่อปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ชอนไพร ขยายระยะเวลาสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
 
แนวทางปฏิบัติการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการ e-Plan สน.พส. มท 0810.5/ว1474  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1466 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2557 ]
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553