///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 7 


โครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 13 


ร่วมงานวันรพี [ 10 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (15 ส.ค. 2559)    อ่าน 7400  ตอบ 37  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0  
สมัครงาน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3152  ตอบ 13  
 
 
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (15 ส.ค. 2559)    อ่าน 7400  ตอบ 37
อบต.หนองไขว่ ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ขอรับฟังความคิดเห็นในการ ก่อสร้างโรงงานยางพาราในตำบลบ้านกลางครับ (15 ก.ค. 2559)    อ่าน 279  ตอบ 4
อบต.บ้านติ้ว ตามหาคน (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 91  ตอบ 2
อบต.หนองไขว่ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.หนองไขว่  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 105  ตอบ 0
ทต.โคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3152  ตอบ 13
อบต.ศรีมงคล สอบถามปีนี้จัดบอลปะคับ (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 109  ตอบ 1
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
ขอเชิญชวนสวมเสื้อโทนเหลืองเนื่องในวันเฉลิมฉลองเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 101 
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 112 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด.2 อนุมัติจ่ายงบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.1 สำนักปลัด งบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งบกลาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ซับไม้แดง กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าพล โครงการร่วมใจรณรงค์ ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.โคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนสายบ้านนายทวีป ภู่สวัสดิ์ ไปทางบ้านยางสามต้น หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.โคกสะอาด โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย รพ.สต.โคกสะอาด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ คสล.เดิมช่วงบ [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเสลินซอย 3 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
 

 
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
แจ้งส่งคืนเงินตำบลละ 5 ล้านบาท [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553