//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี//////
 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 134  ตอบ 1  
สมัครงาน (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 5911  ตอบ 18  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2351  ตอบ 2  
 
 
ทม.วิเชียรบุรี ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 134  ตอบ 1
อบต.ระวิง สอบถาม (29 ก.ย. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองแจง เว็บไซต์ อบต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.ย. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.หนองไขว่ การจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.วังโป่ง test (23 ส.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 2
ทต.บัววัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลบัววัฒนา (18 ส.ค. 2560)    อ่าน 1887  ตอบ 7
อบต.บ่อรัง เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง บริหารกันอย่างไร (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (6 ก.ค. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 0
 
 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 16 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.สามแยก โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก วันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๙ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ๕๘ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก วันปิยมหาราช ๕๙ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ในงานวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลา [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
 









 
 
ว4651 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  [ 20 ต.ค. 2560 ]     
ว4652 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  [ 20 ต.ค. 2560 ]     
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ใก้แก่ อปท.  [ 20 ต.ค. 2560 ]     
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ [ 18 ต.ค. 2560 ]     
ว4719 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ปชช [ 18 ต.ค. 2560 ]     
ว4711 การขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อการท่องเที่ยว [ 18 ต.ค. 2560 ]     
ว 495 รายงานข้อมูลสุนัขและแมว  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2560 ]     
ว4707 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ฯ  [ 18 ต.ค. 2560 ]     
ว499 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการ ประจำป [ 18 ต.ค. 2560 ]     
 
   
   
   
   




เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553