//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี//////ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวิเชียรบรุี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหารา
 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 6120  ตอบ 19  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 228  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2386  ตอบ 2  
 
 
อบต.ท่าพล มีตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่างรึป่าวคะ (21 ก.พ. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1
อบต.ท่าพล น้ำประปา บ้านหนองเคียน หมู่21 (20 ก.พ. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ่อรัง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ - ขนมทานเล่นที่กําลังฮิตใน 7-Eleven (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บ้านติ้ว  อยากทราบอาณาเขตในตำบลบ้านติ้วคะ (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 ม.ค. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 2
อบต.พุขาม เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ระวิง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หนองแจง  ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.สามแยก หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.พุขาม หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
 
 
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 188 
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอวิเชียรบุรี จัง [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 215 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 258 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 25 [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสา [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จ [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโ่ป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (22 กันยายน 2561) [ 22 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ - 6220 เพ [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกา [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 2 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว502  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0994  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.5/ว427  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว500  [ 21 ก.พ. 2561 ]
รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว493 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3]  [ 21 ก.พ. 2561 ]
โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว492  [ 21 ก.พ. 2561 ]
แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08  [ 20 ก.พ. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว469  [ 20 ก.พ. 2561 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว484  [ 20 ก.พ. 2561 ]
 

 
 
การตรวจสอบรายชื่อการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 19 ก.พ. 2561 ]     
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ธันวาคม 2560  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
การนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน มกราคม 2561  [ 19 ก.พ. 2561 ]     
(ว759) การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ฯ [ 16 ก.พ. 2561 ]   
(ว760) การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ฯ [ 16 ก.พ. 2561 ]   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น  [ 16 ก.พ. 2561 ]   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทา [ 13 ก.พ. 2561 ]   
โครงการสร้างพื่นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนย [ 12 ก.พ. 2561 ]   
ประชาสัมพันธ์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว (ว 656)  [ 12 ก.พ. 2561 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553