เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ที่ผ่านการอบรมโคร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 


การประชุมประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 62 


วัันแม่แห่งชาติ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4487  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 645  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านติ้ว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา จะเปิดกรอบเพิ่มบ้างไหมค่ะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.ซับพุทรา มีเรื่องถามเจ้าหน้าที่ธุรการของอบต.ซับพุทราครับ อิๆ (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 654  ตอบ 7
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 660  ตอบ 6
อบต.หนองไผ่ ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด หางานตรังอะไรที่แต่งเติม เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรนำมาใช้ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 162  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอ ทราบ ว่าทำไม เราไม่สามารถ ขอ นส3. หรือ ฉโหนดได้ครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 64  ตอบ 4
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4487  ตอบ 31
อบต.หินฮาว ช่วยทำประปาหมู่บ้านและซ่อมถนนที่ชำรุดมานานให้ด้วยครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 573  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 10663  ตอบ 41
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.ซับสมอทอด พิธีทำบุญเมือง ๑๑ อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนปกระสงค์ หอประชุมใหญ่ อบต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผัด หมู่ที่ 4 ต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชอนไพร ข่าวประชาสัมพันธ์ ลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายด [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายป [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.บัววัฒนา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ชอนไพร ปิดประกาศสำเนาบัญชีกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตทางหลวง(ปรองดอง) [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553