///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 24 


พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 


มอบเงินช่วยเหลื่อรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว [ 8 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7520  ตอบ 39  
สมัครงาน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 3284  ตอบ 14  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 66  ตอบ 0  
 
 
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7520  ตอบ 39
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 3284  ตอบ 14
อบต.หล่มเก่า เช็คที่นั่งว่าง หรือ ซื้อ/จอง/ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ได้ง่ายๆผ่านเน็ต ชำระเงินผ่านเ (10 ก.ย. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.สามแยก เว็บไซต์ อบต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ซับพุทรา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ซับพุทรา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย สอบถาม (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 372  ตอบ 2
อบต.หนองไขว่ ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 0
 
 
ประกาศเตือนภัย พายุราอี [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 193 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 100 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ท่าพล โครงการฝึกอบรมปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 29 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 24 (ช่วงหน้าร้านชำแหละไก่) [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาผักผ่อนสาธารณะ จำนวน 2 หลัง [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบโครงเหล็กชนิดล้อเลื่อน จำนวน 3 หล [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ซับไม้แดง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในการป้องกันและระงับอัคค [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด.2 งบกลาง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.บัววัฒนา แผนการจัดหาพัสดุ สำนักปลัด แบบ ผด.1 งบกลาง [ 22 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5519  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1948  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1939  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
 

 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 และงบประมาณก่อนปี 59 [ 16 ก.ย. 2559 ]   
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด้กนักเรียน ปี 2559 [ 14 ก.ย. 2559 ]   
พช72802/182 ลว 13 กย 59 ขอส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช78302/486 ลว 12 กย 59 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช52402/825 ลว 8 กย 59 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาของอปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช53702/1064 ลว 12 กย 2559 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาในการสอบราคาของอปท. [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช78302/485 ลว 12 กย 2559 ส่งประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช 0023.5/ว3577 ลว 13 กย 59 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 13 ก.ย. 2559 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายไปราชการในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้าน [ 13 ก.ย. 2559 ]   
พช0023.5/ว3569 ลว 13 กย59 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 13 ก.ย. 2559 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553