เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ที่ผ่านการอบรมโคร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 47 


การประชุมประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 53 


วัันแม่แห่งชาติ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4437  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 617  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านติ้ว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา จะเปิดกรอบเพิ่มบ้างไหมค่ะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.ซับพุทรา มีเรื่องถามเจ้าหน้าที่ธุรการของอบต.ซับพุทราครับ อิๆ (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 636  ตอบ 7
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 651  ตอบ 6
อบต.หนองไผ่ ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด หางานตรังอะไรที่แต่งเติม เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรนำมาใช้ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 155  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอ ทราบ ว่าทำไม เราไม่สามารถ ขอ นส3. หรือ ฉโหนดได้ครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 4
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4437  ตอบ 31
อบต.หินฮาว ช่วยทำประปาหมู่บ้านและซ่อมถนนที่ชำรุดมานานให้ด้วยครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 558  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 10618  ตอบ 41
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านติ้ว กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านติ้ว วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลบ้านติ้ว [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านติ้ว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.โคกสะอาด มางหางาน ต้องการคน ทต.โคกสะอาด ชี้ช่องให้ [ 16 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชอนไพร อบต.ชอนไพร ได้มอบวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยภายในตำบลชอนไพร [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ชอนไพร บรรยากาศการร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของ บมจ.สยามแม็คโครสาขาเพชรบูรณ์กับ อบต.ชอนไพร [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ชอนไพร บรรยากาศการจัดงานสร้างสุข สมานฉันท์ สัมพันธ์ชอนไพร (อบต.ชอนไพร) [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลชอนไพร(ปีที่2) วันที่ 30 สิงหาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลชอนไพร(ปีที่2) วันที่ 22 สิงหาคม 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553