เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ที่ผ่านการอบรมโคร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 21 


การประชุมประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 34 


วัันแม่แห่งชาติ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4368  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 558  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 0  
 
 
ทต.บัววัฒนา ขอ ทราบ ว่าทำไม เราไม่สามารถ ขอ นส3. หรือ ฉโหนดได้ครับ (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4368  ตอบ 31
อบต.หินฮาว ช่วยทำประปาหมู่บ้านและซ่อมถนนที่ชำรุดมานานให้ด้วยครับ (18 ส.ค. 2557)    อ่าน 554  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 10489  ตอบ 41
อบต.หนองไผ่ ติ ชม (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง บ่อน้ำมันร้อนๆจ้า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 636  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง ร้านธันยชนก หล่มสัก (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 240  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง งานวิจัยภาษาถิ่น (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 309  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง เรื่อง ถนนขรุขระ เป็นหลุม (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 1
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมควบคุมโรคไม่ติดต่อปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชอนไพร ขยายระยะเวลาสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553