เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำแถวสองเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2 [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 115 


หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 1 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (30 พ.ค. 2557)    อ่าน 4200  ตอบ 30  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 458  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านกลาง บ่อน้ำมันร้อนๆจ้า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 620  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง ร้านธันยชนก หล่มสัก (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 227  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง งานวิจัยภาษาถิ่น (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 294  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง เรื่อง ถนนขรุขระ เป็นหลุม (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่ ติ ชม (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ซับพุทรา อบต.ซับพุทรา มีที่พักให้พนักงาน ข้าราชการไหมค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.นาสนุ่น เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 3
ทต.ซับสมอทอด  เหรียญรุ่นแรก *เนื้อมหาชนวน* หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย จ.เพชรบูรณ์ ดุเอาเถิด (21 ก.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 4
อบต.หล่มเก่า เหรียญทองคำ รุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย พระทองคำ นครพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูร (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 94  ตอบ 4
 
 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 2 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.หนองไผ่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ป [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ป [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ซอยแยกจากทางหลวงแผ่น [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิมถึงกลุ่มบ้านน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายบุญเ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าขนุนเชื่อมของเดิม หมู่ที่ ๘ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าหนองอีงอน หมู่ที่ ๗ ตำบล [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 4 ก.ย. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553