เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


การดำเนินโครงการผักปลอดสารพิษ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 


โครงการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 


โครงการไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์และมหกรรมอาหารอร่อย เทศบาลเมืองประจำปี ๒๕ [ 8 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4591  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 708  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 91  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 686  ตอบ 7
ทต.ซับสมอทอด รบกวนขอแบบฟอร์มการสมัครประกวดนางนพมาศ 2557 (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีกรอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือไม่ค่ะ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ ขอรายชื่อวัดและโรงเรียนในตำบลห้วยใหญ่ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 10756  ตอบ 42
อบต.บ้านติ้ว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา จะเปิดกรอบเพิ่มบ้างไหมค่ะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 1
อบต.ซับพุทรา มีเรื่องถามเจ้าหน้าที่ธุรการของอบต.ซับพุทราครับ อิๆ (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 673  ตอบ 7
อบต.หนองไผ่ ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด หางานตรังอะไรที่แต่งเติม เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรนำมาใช้ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 175  ตอบ 0
 
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.หล่มเก่า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หล่มเก่า ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.นาเกาะ โคงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.นาเกาะ กิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาคม 2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี การดำเนินโครงการผักปลอดสารพิษ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ซับพุทรา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังไทร ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จั [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553