///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 
 
 


นายสวาท ทวีทรัพย์
ประธานสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 


นายวิรัตน์ รื่นพืชน์
รองประธานสภาเทศบาล


นายไพศาล นิลสนธิ
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 


นายสมโภชน์ นวลสาลี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นางประทวน ในพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายนพดล ทัตเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายเถวียร ธรรมสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายทวิน ภาชะนัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประพันธ์ สุบิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประสิทธิ์ คำมูลนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายสมศรี เอื้อศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายวิลัย สุจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี