วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 อย่าลืมไปเลือกตั้ง สว. (สมาชิกวุฒิสภา) ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน //แจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สว. ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2557 ณ งานทะเบียนราษฎร //
 
 
 
 
 


นายสมโภชน์ นวลสาลี
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวิรัตน์ รื่นพืชน์
รองประธานสภาเทศบาล


นายไพศาล นิลสนธิ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นางประทวน ในพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายเถวียร ธรรมสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายทวิน ภาชะนัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายนพดล ทัตเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประพันธ์ สุบิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประสิทธิ์ คำมูลนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายสมศรี เอื้อศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายวิลัย สุจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายสวาท ทวีทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี