ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป///ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 //
 
 
 
 
 


นายบรรยง พินิจผดุงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายไพศาล นิลสนธิ
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายอุทิศ คำวิโส
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายวันชัย โตจีน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายพิศาล แพงสุทโท
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายเฟื่อง อินคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นางระวรรณ นาสมชัย
คนงาน


นางมานิตย์ แสงเงิน
คนงาน