ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ /// ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ///
 
 
 
 
 


นายบรรยง พินิจผดุงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายไพศาล นิลสนธิ
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายอุทิศ คำวิโส
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายวันชัย โตจีน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายพิศาล แพงสุทโท
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายเฟื่อง อินคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นางระวรรณ นาสมชัย
คนงาน


นางมานิตย์ แสงเงิน
คนงาน