///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 
 
 


นายบรรยง พินิจผดุงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายไพศาล นิลสนธิ
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
เลขานุการสภาเทศบาเลเมืองวิเชียรบุรี
 
 


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายอุทิศ คำวิโส
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายวันชัย โตจีน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายพิศาล แพงสุทโท
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายเฟื่อง อินคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นางระวรรณ นาสมชัย
คนงาน


นางมานิตย์ แสงเงิน
คนงาน