ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 
 
 
 
 


นายบรรยง พินิจผดุงธรรม
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายไพศาล นิลสนธิ
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายอุทิศ คำวิโส
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายวันชัย โตจีน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายพิศาล แพงสุทโท
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นายเฟื่อง อินคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน


นางระวรรณ นาสมชัย
คนงาน


นางมานิตย์ แสงเงิน
คนงาน