e-Service
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ Local Government e-Service
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งาน(username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อเข้าถึงบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (ระบบ Local Government e-Service)
1.
คำนิยาม
"ระบบ Local Government e-Service" หมายถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน และการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดย
"ผู้ให้บริการ" หมายถึง เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลที่ประสงค์ใช้บริการระบบ Local Government e-Service ของ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
2.
ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการระบบ Local Government e-Service เพื่อเข้าถึงบริการประชาชนที่ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ให้บริการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1
เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการเข้าใช้งานโดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว
2.2
การระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password)
(1)
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆผ่านระบบ Local Government e-Service ไม่ว่ากรณีใดๆ หากกระทำโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้ใช้บริการ ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆเพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก
(2)
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด และกรณีผู้ใช้บริการลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
(3)
กรณีผู้ใช้บริการรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการระบบ Local Government e-Service เป็นการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ใหม่
3.
ผู้ใช้บริการรับรองว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำหรือนำเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆผ่านระบบ Local Government e-Service นั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้
4.
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบ Local Government e-Service ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
4.1
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้บริการระบบ Local Government e-Service สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 3 เท่านั้น โดยจะไม่ใช้ระบบ Local Government e-Service เพื่อวัตถุประสงค์การค้า หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงจะไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่นๆ หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
4.2
กรณีมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ในการยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือรายงานผลการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และได้ยืนยันการส่งข้อมูลดังกล่าวในระบบ Local Government e-Service แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับที่จะผูกพันในข้อมูลที่ได้ส่งนั้น และรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
4.3
ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอ การยื่นแบบ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน หรือการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ Local Government e-Service ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
4.4
กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นคำขอ ยื่นแบบ ยื่นเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ Local Government e-Service ได้ ผู้ใช้บริการอาจยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
4.5
ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยประการใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบ Local Government e-Service รวมถึงกรณีระบบติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการระบบ Local Government e-Service ได้
4.6
ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ Local Government e-Service ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสิทธิประโยชน์
4.7
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ Local Government e-Service นี้ จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวัง และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
5.
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลถภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์
6.
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ Local Government e-Service ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ระบบ Local Government e-Service นี้พัฒนาโดยและเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือนำไปหาประโยชน์ด้วยประการอื่นอันนอกเหนือจากการใช้บริการตามปกตินี้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข