เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ฟุกุ
แมว
กรุณาระบุสาเหตุการลบสุนัข/แมว ออกจากทะเบียนสุนัข/แมว
  • ตาย
  • สูญหาย
  • ย้ายที่อยู่ (เจ้าของเดิม) โดยที่อยู่ใหม่ยังอยู่ในเขต ทม.วิเชียรบุรี
  • กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกให้ครบถ้วน
    - แบบคำขอเปลี่ยนถิ่นที่อยู่สุนัขและแมว (คลสม.๓) ดาวน์โหลด
  • ย้ายที่อยู่ (เจ้าของเดิม) โดยที่อยู่ใหม่ไม่อยู่ในเขต ทม.วิเชียรบุรี
  • เปลี่ยนเจ้าของ