หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช0023.1/ว544 ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3941,3942 1-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3941,3942 2-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 3938 การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 3939 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ รอบเมษายน 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3940 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1กิโลเมตรก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3937 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องโรคขาดสารไอโอดี  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว545 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อนายกรัฐมนตรี  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 546 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 547 แนวทางการพิจารณารายละเอียดประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 548 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562 เมษายน 2563 และตุลาคม 2563  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ ว549 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว3902 โครงการ 1 จังหวัด 1 อปท. 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 535 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 533 1-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 533 2-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 530 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี 2563  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3896 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 คนพิการและทุพพลภาพ  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 526 การบันทึกข้อมูลกากอุตสหากรรม มฝ.2 เดือนกรกฎาคม 62  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 526 การบันทึกข้อมูลกากอุตสหากรรม มฝ.2 เดือนกรกฎาคม 62  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 525 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 3850 1แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 3850 2-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 3851 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 4  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 3853 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 13  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3846 1-แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวในนเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 3846 2-แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวในนเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 3854 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 13 ส.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 172