หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช 0023.2/ว 3403 1-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3403 2-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3403 3-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ 9930 1-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ 9930 2-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  [ 11 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ ว3360 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 458 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว459 การบันทึกข้อมูลกากอุตสาหกรรม มฝ.2 เดือน ก.ค. 62  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว460 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนอปท.ในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ ประจำปีงบประมาณ2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 454 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/9702 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่23  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3326 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3327 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว406 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว451 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3276 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3277 แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัยากรน้ำบาดาล  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3272 ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3269 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3271 แจ้งยุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว3285 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3282 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกัยการประกอบกิจการน้ำบาดาลพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2560  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว448 ขอเชิญประชุม  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว3289 การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอปท.  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว447 โครงการอบรมพัฒนาครูเรื่องครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว444 01-ติดตามแบบ มฐ.2 แยก 11 อำเภอ  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว444 02-ติดตามแบบ มฐ.2 แยก 11 อำเภอ  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว444 03-ติดตามแบบ มฐ.2 แยก 11 อำเภอ  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 169