หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช 0023.3/ว 500 การประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 497 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3657 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 496 ขอเชิยเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เเละเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูเด็ก/ผู้ดูเเลเด็กดีเด่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3708 การจัดต้ังสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว3694 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3662 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครืือข่ายารจัดทำแผนเเละงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 502 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัีฒนาเด็กเล็กเเละรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3719 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3704 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ของโรงเรียนในสังกัดอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3706 การพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 501 การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3664 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 495 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ 10631 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3684 ประกาศกำหนดและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาฯ  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว493 การจัดเก็บรายได้ผ่านระบบข้อมูลกลางของอปท INFO  [ 26 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3611 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ  [ 26 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3626 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 4 กรกฏาคม-กันยายน 2562  [ 26 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว490 ขอความอนุเคระาห์กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 25 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว3579 เเจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาาีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3581 เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 444 การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 3583 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สนันสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯ เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาส 4  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 3589 การโอนจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน ศพด. รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ไตรมาส 4  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 3590 การโอนจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 4  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว482 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร กสถ.ในการประชุมหารือข้อราชการ กสถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2562  [ 23 ก.ค. 2562 ]   
 
พช0023.2/ว483 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 23 ก.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 172