หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
พช 0023.4/ว 3218 3219 2-แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวด 4 จำนวน 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562  [ 2 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.5/ว 431 ข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 1 ก.ค. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3139 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฉบับที่11 พ.ศ. 2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3110 1-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3110 2-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3110 3-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3110 4-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว3110 4-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว 3152 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง 2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.2/ว 3173 แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว 3174 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3175 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว3176 1-การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงค์เคราะห์สัตว์ฯ  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว3176 2-การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงค์เคราะห์สัตว์ฯ  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.4/ว 430 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3178 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3179 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรุ่นที่ 1 ปี 2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3177 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3184,3185 1-การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562  [ 29 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3184,3185 2-การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562  [ 28 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว3133 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางของอปท.  [ 27 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว425 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็กฯ  [ 27 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 419 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารฯ  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว3072 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 418 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.3/ว422 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนแบบประเมินตนเองฯ  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช 0023.3/ว 3071 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
พช0023.1/ว3099 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารวานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 2  [ 26 มิ.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 169