หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 


 
 

❄💓/// เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยินดีให้บริการ โทร 056-791388 ///💓❄
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ พช 0023.3/ว 2279 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว 2279  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 403 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 402 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. เเละสมาชิก ช.พ.ส. ประจำพื้นที่่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 399 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานนวัตกรรมการสอน รูปแบบ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ว 399  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 401 การรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ว 401  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 400 แจ้งผลการจัดสรรสิทธิเเละพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ว 400  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2818 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 398 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2810 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2763 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2811 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กเเละเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 393 ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นเเบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กเเละเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2567 เเละขอเชิญเข้าร่วมเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเเละสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน HUB 1  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 395 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYE World Camp  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 394 การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 334 โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การกัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ว 334  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2789 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่14  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 392 ขอเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยในพื้นที่  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2760 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 023.3/ว 2752 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2745 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2742 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2741 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและะขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2732 การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 3 คนเพชรบูรณ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 6737 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 384 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการสภาเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 382 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 387 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2713 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 368
   


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 6,375,547 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10