หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 


 
 

❄💓/// เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยินดีให้บริการ โทร 056-791388 ///💓❄
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.6/ว 380 สรุปประชุมหารือการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของผลงานที่ได้รับรางวัลเสิศรัฐ  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 385 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 386 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 384 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการสภาเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 382 การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 387 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 381 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2670 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2671 มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 379 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช0023.6/ว 2674 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 2684 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2656 การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2676 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 2678 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2673 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 6645 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ว377 โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพหลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 2  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2655 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว2638 การประกวดคลิปวีดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเเละสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 376 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 2636 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 372 ขอแจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2593 ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 2594 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2595 โครงการ 1 อปท. สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 2597 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 368
   


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 6,375,191 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10