หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 


 
 

❄💓/// เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยินดีให้บริการ โทร 056-791388 ///💓❄
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.6/ว 99 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 17 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 98 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 17 ม.ค. 2566 ]  
พช0023.1/ว103 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 97 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 95 การจัดส่งข้อมูลการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชน  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 290 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 114 กลับต้นสังกัด  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 92 ประชาสัมธ์แนวคิดการจัดงาน วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการเเบ่งปัน เเละเเนวคิด สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 90 สารเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2566 ว 90  [ 16 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 283 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 89 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 17-21  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 50 ขอเชิญประชุมโครงการอนามัยเเม่เเละเด็ก  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 270 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 88 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 83 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักภาพทุนมนุษย์ ว 83  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 84 ขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค เเละวิธีการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ว 84  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 236 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเเนะเเนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว 236  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 234 การดำเนินงานกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ปี 2566 ว 234  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 238 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม ตมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เพิ่มเติม ว 238  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 240 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา รุ่นที่ 10 ว 240  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 237 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.36/ว 230 -231 นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. [ เอกสาร1 ]  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว239 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ 588 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 113 กลับต้นสังกัด  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 225 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 220 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 2  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 214 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินค่าอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้าชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1-2  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ ว 209 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 44 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 357
   


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 6,093,695 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10