หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 


 
 

❄💓/// เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยินดีให้บริการ โทร 056-791388 ///💓❄
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ พช 0023.3/ว 34 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 37 กการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 35 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว33 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (7th Virtual Workshop on Safe Community)  [ 10 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 173 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 164 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.1/ว 158 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  [ 10 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 157 การดำเนินการตามโครงการถังขยะเปียกฯ  [ 10 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 31 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 29 แจ้งรายชื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 28 โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ ว 28  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 7055 การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ เอกสาร1 ]  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 132 การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 2  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 133 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.5/ว 126 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม)  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ว 94 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 121 การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 102 หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 120 การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 92 หารือการดำเนินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.2/ว 91 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่2 พ.ศ.2565  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 27 ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 26 ขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้าน การศึกษาฯ ว 26  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (HEA)  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 96 เเนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเเละปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ว 96  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 24 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 357
   


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 6,093,623 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10