หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 155 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศการย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ฯลฯ
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จึงรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ นางสาวนิตยา มีสมบัติ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 15.20 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 161 ท่าน