หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
รับโอนพนักงานส่่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 155 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศการย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ ฯลฯ
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จึงรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล นางสาวนันทพร ไกรกัลยา มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 09.01 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 208 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย