หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบแสดงรายการภาษีป้ายและคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเพื่อการรับสมัครเด็กนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ฯลฯ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุุรี [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2