หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 


 
 

 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 

 
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ปี 2563  
 

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้
ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อให้การปฏิบัติร าชการของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีบริหารที่ดีจึงได้จัดท าแผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ในยุคที่มีการ
แข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการ ต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้
เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการ ให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 16.43 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 3,659,709 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791-388-201
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10