หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 


 
 

❄💓/// เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ยินดีให้บริการ โทร 056-791388 ///💓❄ /// ❄💓
 
อำนาจหน้าที่
  
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล  
 

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
              อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทํา ได้แก่              
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ                
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก      
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 53  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทํา ได้แก่    
(1) กิจกรรมที่ระบุไว้ในมาตราที่ 50                  
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  
(4) ให้มีและบำรุงสถานีที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้              
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  
(6) ให้มีและบำรุงส้มสาธารณะ      
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น                  
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น                  
(9) จัดระเบียบการจราจร หรือ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว

3. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 54  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลเมืองต้องทํา ได้แก่
(1)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                
(2)  ให้มีสุสานและณาปนสถาน            
(3)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร        
(4)  ให้มีและบำรุงการสงเคาะห์มารดาและเด็ก            
(5)  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล          
(6)  ให้มีการสาธารณูปการ    
(7)  จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณะสุข                
(8)  จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวะศีกษา
(9)  ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา                
(10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ              
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(12) เทศพาณิชย์

4. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                  
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                  
(5) การสาธารณูปการ                  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  
(9) การจัดการศึกษา                  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  
(14) การส่งเสริมกีฬา                  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  
(17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ                  
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
(25) การผังเมือง                
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  
(28) การควบคุมอาคาร                  
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                  
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

(1) สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ งานจัดทำงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติการ งานทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล

(2) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้ากองคลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง

(3) กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ ก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน้ากองช่างเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง

(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานทันตสาธารณสุข  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้ากองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(5) กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา  และพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา   และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  โดยมีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ  การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา

(6) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเคราะห์ การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดไหม้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการการสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน

(7) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ จ่ายเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งาน ตรวจสอบ ติดตามและ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 09.59 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 469 ท่าน

 
 


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 9,119,273 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 090-788-9254
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10