คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือการแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง (งานทะเบียนราษฎร)


แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณี เจ้าบ้านไม่สามารถมาทำหน้าที่เจ้าบ้านได้) (งานทะเบียนราษฎร)


แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เป็นเจ้าบ้าน (งานทะเบียนราษฎร)


แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป


แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมให้แต่งตั้งบุคคลให้มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน (งานทะเบียนราษฎร)


แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ขอปลูกสร้างบ้าน/อาคารในที่ดินของผู้อื่น) (กองช่าง)


คู่มือ/แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ (กองสวัสดิการ)


คู่มือ/แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (กองคลัง)


คู่มือบริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร (แจ้งตาย)

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 12