หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 


 
 

/// อยู่บ้านปลอดเชื้อ เพื่อชาติ ///
 
 
 
 

คู่มือการขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อูลทะเบียนราษฎร (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอเลขที่บ้าน (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการจำหน่ายชื่อรอง (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการจำหน่ายชื่อสกุล (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฏร (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยุ่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทสไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน(งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทสไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยุ่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) (งานทะเบียนราษฎร)


คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499 (งานทะเบียนราษฎร)

 
   1     (2)     3      4      5   
 
 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 4,671,532 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10