หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 064-4549878
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 081-3610798
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 089-9612492


ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-9628170


นางสาวนงรัก ชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบุษบา ตุ้มพ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-5164298


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-4408000


นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8424552


พ.จ.อ.นพดล ทวีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นางศศิวิรัล โชติเศษฐ์ภาคิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นายวัชระ หอมสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวพัชรี สายสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางจิราภรณ์ พรมผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข