หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวัชระ หอมสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวพัชรี สายสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางบุษบา ตุ้มพ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศศิวิรัล โชติเศษฐ์ภาคิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางจิราภรณ์ พรมผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี
ผู้อำนวยการกองช่าง


-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


พ.จ.อ.นพดล ทวีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา