หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
- ว่าง -
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวัชระ หอมสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวพัชรี สายสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางบุษบา ตุ้มพ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศศิวิรัล โชติเศษฐ์ภาคิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางจิราภรณ์ พรมผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี
ผู้อำนวยการกองช่าง


-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


พ.จ.อ.นพดล ทวีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายรถ ศรีสุราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา