หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 064-4549878
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 081-3610798
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์