หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 064-4549878
พันจ่าเอกทองใหม่ จันทร์คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 089-752-6882
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-9628170


นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8424552


นางสาวนงรัก ชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-214-3209


นายมนัส วงศ์สร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-9612492


นางบุษบา ตุ้มพ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 083-5164298


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)


นายอนุวัฒน์ ภูมิมาลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางพรพิมล ภูมิมาลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางศศิวิรัล โชติเศษฐ์ภาคิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 061-549-4561


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวศรีสุรีย์ รำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 062-249-8798


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)