หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวัชระ หอมสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวพัชรี สายสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายอนุสรณ์ นิลแพทย์
นิติกรชำนาญการ


นางวิลาวัลย์ จันทร์ทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสายใจ ศรีตนชัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางสาวธนภรณ์ กลมเกลียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวัชรพงษ์ เรืองจาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายพลณัฐ เครือเช้า
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ ปรางทับทิม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางสาวเพ็ญศรี โพธิ์พงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา จันเทวี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน