หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
นางบุษบา ตุ้มพ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศศิวิรัล โชติเศษฐ์ภาคิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางจิราภรณ์ พรมผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวอรวรรณ์ ทองศิลป์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวศรีสุรีย์ รำเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายทศพล กุลเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวนันทพร ไกรกัลยา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวนิตยา มีสมบัติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางอนุสรา จันทร์ทา
พนักงานวิทยุ(ช่วยงานกองคลัง)


นางจิราพร บุญก่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางนันทาศิริ ลุนากัน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวมัณฑนา บุญเที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววัชรินทร์ หงษ์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ