หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


พ.จ.อ.นพดล ทวีศรีศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นายรถ ศรีสุราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางเมธารัตน์ ทองบุญนาก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางพรพิมล ภูมิมาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธีระพงษ์ รักสีนิล
ผช.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวรัตนา บรมทองชุ่ม
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข


นายพงศ์สิทธิ์ ขุนสูงเนิน
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล


นายภูมิวนัย เกิดแดง
พนักงานขับรถ EMS


นายอนุสร ละม้ายศรี
คนงานประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน


นายอุทิศ คำวิโส
คนงาน ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน


นายวันชัย โตจีน
คนงาน ประจำหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน


นายจรูญ บุญเข็ม
คนงาน ประจำวิทยุแพทย์ฉุกเฉิน