หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
ไฟฟ้าในเขตเทศบาลใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรีชุมชนทั้งหมด ในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกชุมชน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 6,212 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 2,632 จุด ครอบคลุม ถนน 12 สาย
 
 
         

ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ชุมสาย

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์
    จำนวน 1 แห่ง

สื่อมวลชนในพื้น จำนวน 3 แห่ง

ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการ
ได้ครอบคลุม ร้อยละ 80

หน่วยงานที่รับวิทยุสื่อสารในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง
 
 
         
สำหรับการกิจกรรมพาณิชย์และการบริการต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่

ตลาดในเขตเทศบาลมี จำนวน 3 ตลาด ได้แก่
 

ตลาดมิตรสาลี

ตลาดน้อยนาไร่เดียว

ตลาดใหม่ไทยบำรุง

ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง
 

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาวิเชียรบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสามแยก

ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ออกใบอนุญาต
    จำนวน 64 แห่ง

ร้านขายของชำที่ออกใบอนุญาต จำนวน 36 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 223 แห่ง

ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ระบบประปาในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้โอน
ระบบการผลิตให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี
มีผู้ใช้น้ำประมาณ 5,600 ครัวเรือน